H图福利网址

H图福利网址

又暮为阳衰之时,劳动衰耗之阳,暮则愈衰。帝曰∶以针治之,奈何?

 下之调之,而不减滋味,不戒嗜欲,不节喜怒,则病已而复作。茯神汤治心痹,神思昏塞,四肢不利,胸中烦闷,时复恐悸。

夫三焦膀胱者,《素问》灵兰秘典虽列为二,在三焦,则曰决渎之官,水道出焉。足少阳胆养,不可针灸其经。

独闭户塞牖而处,甚则欲上高而歌,弃衣而走。阴气不足,阳气有余,营气不行,乃发为痈疽。

 脉若浮大,邪气已深。 兼浮者风,兼紧者寒。

上好透明松香,水煮,随换水,煮数十次,以色白味不涩苦为度。令产母仰卧,令儿转身。

Leave a Reply